1. Â¥ÅÌչʾ
 2. ÉÌÒµµØ²ú
 3. Â¥ÊеØͼ
 4. ÓÅ»Ý×ÊѶ
 5. Â¥Å̽ø¶È
 6. Â¥ÅÌ¿ìѶ
 7. ¿ªÅÌÐÅÏ¢
 8. ¿´·¿ÈÕ¼Ç
 9. Â¥ÅÌͼ¿â
 10. ¹º·¿×¨Ìâ
 11. ÔÚÏßÎÊ·¿

11Ô·ÝÏÌÄþ³ÇÇø£¨º¬ÏÌ°²Çø£©ÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ýÅÅÃû

2018-01-05 À´Ô´£ºÏÌÄþ·¿²úÍø ×÷ÕߣºÏÌÄþ·¿²ú±à¼­²¿ µã»÷£º¼ÓÔØÖÐ.. ´Î
ÏÌÄþ³ÇÇø£¨º¬ÏÌ°²Çø£©·¿µØ²úÊг¡ÔËÐÐÇé¿ö £¨Ò»£©11Ô·ÝÏÌÄþ³ÇÇø£¨º¬ÏÌ°²Çø£©ÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ýÅÅÃû
ÐòºÅ ÏîÄ¿Ãû³Æ ±¸°¸Ãæ»ý£¨©O£© ±¸°¸½ð¶î £¨Ôª£© ±¸°¸¼Û¸ñ £¨Ôª£©
1 ê»Ì콨²Ä³Ç3ÆÚ 12231.92 25,703,722.84 2,101.36
2 ´ɽÎÂȪСÕòÒ»ÆÚ 10153.9 42,775,769.20 4,212.74
3 ¿­Ï軨԰ 9939.67 15,771,415.09 1,586.71
4 ÌìͨԷ 8046.1 20,701,396.80 2,572.85
5 Ç×Ç×ʱÉй㳡 6189.54 20,764,027.97 3,354.70
6 ±Ì¹ðÔ°¡¤ÔÆÎõɽ 6178.25 55,698,235.09 9,015.21
7 º£µÂ¹«¹Ý 5883.68 18,413,836.61 3,129.65
8 ÏÌÄþ¡¤¸£ÐÇ³Ç 5419.39 17,034,577.77 3,143.26
9 ¼ÑºÍÒþ° 5394.11 14,818,799.37 2,747.22
10 ÓñȪ»¨Ô°¶þÆÚ 4056.65 10,270,097.97 2,531.67
11 ÄϳÇһƷ 3996.81 10,501,555.30 2,627.48
12 ºÍ½­´º»¨Ô° 3893.64 11,454,494.88 2,941.85
13 ¶«Ð˹ú¼Ê¹«Ô¢ 3818.22 11,832,360.48 3,098.92
14 Áúɽ¹ú¼ÊÈýÆÚ 3562.05 11,489,666.94 3,225.58
15 µ¤¹ðÌìÏ 3512.22 10,035,804.10 2,857.40
16 Ìì½à¹ú¼Ê³Ç-°ÍÀè³Ç 2819.55 9,703,598.76 3,441.54
17 ½ð¹ðÔ´£¨½ð¹ðÃ÷Ö飩 2762.72 7,411,070.26 2,682.53
18 ½ð¹ðÑÅÔ· 2619.39 7,303,856.78 2,788.38
19 ³¤°²»¨Ô· 2492.4 6,936,883.42 2,783.21
20 Ô¶Éý½õÐåÏã³Ç 2418.76 6,470,930.59 2,675.31
21 ¹ðȪ»¨Ô° 2335.2 7,098,202.80 3,039.66
22 ½ðµº¡¤ÏãÒ绨³Ç 2275.2 5,518,851.79 2,425.66
23 ²ØÁú¸®Û¡ 1982.48 7,736,242.66 3,902.31
24 Íþ¸Û¡¤Èª¶¼ºÀÍ¥ 1817.06 5,816,420.12 3,201.01
25 ͬ»Ý¹ú¼Ê¹ã³¡ 1802.86 7,230,436.86 4,010.54
26 Éгǹú¼Ê 1760.65 5,671,710.32 3,221.37
27 ÏÌÄþÊнÌʦ°²¾Ó¹¤³Ì 1717.34 3,912,293.10 2,278.11
28 ºþ¾°É½×¯ 1689.46 6,076,554.63 3,596.74
29 ÏÌÒø´óÏÃ 1609.74 4,671,758.47 2,902.18
30 ÄÏÌ©ÖÐÑ뻪¸® 1586.22 5,290,652.68 3,335.38
31 Ç廪³Ç 1513.24 6,190,027.85 4,090.58
32 Åô³Ì»¨Ô· 1507.39 4,180,233.30 2,773.16
33 Áúɽ¹ú¼Ê¶þÆÚ 1501.18 4,473,476.15 2,979.97
34 ÐËÍúÐÂÇøÎåÆÚ 1468.09 4,109,798.06 2,799.42
35 ½àÀöÑÅ 1440.43 4,060,755.50 2,819.13
36 ÏÌÄþʱ´ú¹ã³¡¶þÆÚ 1439.29 3,986,984.98 2,770.11
37 ³þÏæÈýÔª³Ç 1345.21 4,095,457.60 3,044.47
38 º½ÌìÉÏ³Ç 1276.2 3,576,784.04 2,802.68
39 ½ðÊËÖÐÐÄ 1241.67 3,793,616.19 3,055.25
40 лª¡¤ÇåÔ· 1132.31 3,325,347.84 2,936.78
41 ÊéÏãÑÅÔ· 1104.84 3,814,980.25 3,452.97
42 ˮľá°Í¥ 1023.21 3,475,290.93 3,396.46
43 ȪӽÌìÏã 950 2,273,175.30 2,392.82
44 ÊéԷСÇø 900.17 2,842,346.49 3,157.57
45 ÁªÍ¶è÷ɽ¿¤-è÷ɽԷ 880.81 9,081,382.14 10,310.26
46 Ìì½à¡ªÑŵä³Ç 853.52 2,723,210.79 3,190.56
47 ÐËÍú³ÇÈýÆÚ 826.54 1,948,644.72 2,357.59
48 Ïã³Ç»¨Ô° 764.28 1,394,753.20 1,824.92
49 ÒË԰СÇø 756.5 2,296,622.96 3,035.85
50 ¾ÛÁúÍ廨԰ 753.3 2,673,575.13 3,549.15
51 ÓÀêÉ¡¤»ÊÍ¥¹ÛÛ¡ 722.49 2,175,760.40 3,011.47
52 ԽͨÃÀÔº 680.35 2,032,960.58 2,988.11
53 ±Ì¹ðÔ°è÷ɽºþ»¨°¶ 659.26 1,994,271.07 3,025.01
54 ÎåÖÞ¡¤ÐÂÌìµØ 654.21 2,030,777.47 3,104.17
55 Ñô¹â¹ú¼ÊÃûÊ˹㳡 645.39 1,642,185.79 2,544.49
56 ½õ¡¡¤Ê±´ú»ªÍ¥ 644.23 2,223,910.61 3,452.04
57 ÃñÐËСÇø 625.37 1,714,051.93 2,740.86
58 »ª³½¹ã³¡Ò»ÆÚ 617.6 2,189,213.29 3,544.71
59 ¼ÎÌ©ºÀÍ¥Ò»ÆÚ 607.15 1,314,647.75 2,165.28
60 ¶«ÉýÐÇ³Ç 601.87 1,745,707.63 2,900.47
61 Ê®Áù̶¡¤Ïã羿¤ 600.47 2,171,907.71 3,617.01
62 âùÄþÔ°£¨âùÄþСÇø£© 538.57 2,025,065.42 3,760.08
63 Ìì½à-»ªÉ³³Ç 514.22 1,721,429.14 3,347.65
64 Óù¾°Ô°ÈýÆÚ 510.45 1,383,406.00 2,710.17
65 ÁúȪ»ªÍ¥ 508.91 1,780,548.27 3,498.75
66 Ç廪ԷСÇø 504.42 1,302,478.33 2,582.13
67 ²©ÈÊÌìÏ 481.96 1,520,966.36 3,155.79
68 ¸£µØ¡¤ÌmÐÄÑÅÔ· 480.34 49,270,39.51 102,57.74
69 ±Ì¹ðÔ°ÎÂȪ³Ç-²´ÁÖ 473.97 2,269,379.95 4,788.02
70 ̩ҵгÇÒ»ÆÚ 472.36 1,338,938.82 2,834.57
71 ÌìµØгǣ¨¶þÆÚ£© 459.24 785,358.61 1,710.13
72 ̶»ÝСÇø 448.12 1,211,345.66 2,703.17
73 ³¤½­»¨Ô°¶þÆÚ 447.56 1,146,432.00 2,561.52
74 ±±ÃÅÒ¼ºÅ 447.13 1,439,050.13 3,218.42
75 ÄÏԷСÇø 441.57 770,915.90 1,745.85
76 ¿µÔ°Ð¡Çø 424.86 970,793.40 2,284.97
77 ˾·¨.ÇåÔ· 421.09 761,933.62 1,809.43
78 É籣СÇø 411.9 770,222.80 1,869.93
79 Ë®°¶À½Í¥ 397.88 1,015,172.54 2,551.45
80 Ìì»ÛСÇø 392.59 877,999.82 2,236.43
81 ²¬½ð¹«¹Ý 386.29 1,057,946.01 2,738.74
82 ÏãȪ»¨Ô°ÈýÆÚ 380.92 1,314,418.55 3,450.64
83 ÇàÁú´óÏà 380.36 828,630.85 2,178.54
84 ÈýÕý¡¤°ëɽ»¨Ô° 376.47 624,940.20 1,660.00
85 Ï̸߽ÌʦСÇø 351.85 736,579.18 2,093.45
86 ÇàÄêE¼Ò(Ö¥À¼Í¥Ô·£© 351.06 758,505.85 2,160.62
87 ½ðȪÍå 313.92 852,304.92 2,715.04
88 Ñô¹â¼ÒÔ° 306.12 1,311,595.13 4,284.58
89 ìÓ¹ðÔ° 300.56 631,176.00 2,100.00
90 Àö¾°ÐÂÌìµØ¶þÆÚ 281.12 833,549.86 2,965.10
91 ¾ýÔ½¹«Ô¢ 278.55 764,207.45 2,743.52
92 Áú̶¼ÑԷСÇø 275.16 511,900.99 1,860.38
93 ¿­Ï軨԰AÇø¶þÆÚ 262.04 660,000.15 2,518.70
94 ÖÐÑë³ÇµÚÒ»ÆÚµÚÒ»Åú 248.46 917,803.61 3,693.97
95 ѧ¸®ÊÀ¼Ò(´ó³þ³Ç) 239.65 909,311.50 3,794.33
96 ˮ鿻¨¶¼ 238.11 760,000.63 3,191.80
97 Áúɽ¹ú¼Ê(ÅÏɽÁÖÓ 232.73 623,317.50 2,678.29
98 Ê¢ÊÀ»ªÍ¥ÈýÆÚ 226.64 558,694.00 2,465.12
99 ­ZºþÊÀ¼Í³Ç 217.53 758,104.20 3,485.06
100 Ñô¹â¼ÒÔ°¶þÆÚ 203.06 573,887.63 2,826.20
101 ê»Ì콨²Ä³Ç 195.84 793,439.88 4,051.47
102 Ò¼¡¤Î´À´¸ßÌú¹ú¼Ê³Ç 194.4 570,578.88 2,935.08
103 ΰ´´¡¤ÖÐÐÄ³Ç 183.72 479,999.73 2,612.67
104 ±Ì¹ðÔ°ôä´äɽ 175.03 1,514,541.59 8,653.04
105 ¶¼ÊлªÍ¥ 170.03 627,235.40 3,688.97
106 ÏÌÄþ¡¤ÁìÐã³Ç 166.86 350,000.53 2,097.57
107 °Ùʤ¶«È󻪸®Ò»ÆÚ 152.33 298,566.80 1,960.00
108 ÈÙ¿­¡¤Ìì½× 146.86 424,058.25 2,887.50
109 Ñô¹â»¨Ô° 139.84 190,182.40 1,360.00
110 ÔÚˮһ·½ÉÌסСÇø 136.3 245,340.00 1,800.00
111 »·ÎÀСÇø 135.08 297,176.00 2,200.00
112 ÀûÃñÐÂÇø 134.59 239,999.54 1,783.19
113 Ñô¹â»¨Ô° 133.7 227,290.00 1,700.00
114 ÉÏÉÏ³Ç 129.73 413,579.24 3,188.00
115 DZɽ¼ÎÔ· 128.23 380,000.63 2,963.43
116 ܰ԰СÇø¶þÆÚ 127.55 290,176.25 2,275.00
117 Ñô¹â»¨Ô°¶þÆÚ 122.4 220,320.00 1,800.00
118 ±Ì¹ðÔ°è÷ɽºþȪÍå 122.12 789,349.49 6,463.72
119 ÉÐÊéÃû¸® 121.52 429,999.74 3,538.51
120 ³¤½­»¨Ô°£¨Ò»ÆÚ£© 115.1 209,999.95 1,824.50
121 Ä϶¼ÓùÔ° 114.38 330,000.03 2,885.12
122 Æ·¸óÔ° 114 379,734.00 3,331.00
123 ÐÒ¸£Ð¡Çø 108.32 299,139.76 2,761.63
124 ¸»ÓÐ԰СÇø 97.19 231,312.20 2,380.00
125 Óù¾°Ô° 94.89 224,399.67 2,364.84
126 Ìì½à¹ú¼Ê³Ç-ÂÞÂí³Ç 93.01 285,354.68 3,068.00
127 Ä϶¼ÓùÔ°¶þÆÚ 81.27 216,000.22 2,657.81
128 Ïã³ÇÃ÷Öé 81.03 275,502.00 3,400.00
129 ¼Î»ª³Ç 45.33 166,999.80 3,684.09
£¨¶þ£©Ìصã·ÖÎö 1.È«ÊÐÂ¥Êгɽ»Á¿ÎÈÖÐÓÐÉý¡£Êý¾ÝÏÔʾ£¬½ñÄê1-11Ô£¬È«ÊÐÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ý440.86Íò©O,ÆäÖÐн¨ÉÌÆ··¿ÏúÊÛÃæ»ý373.47Íò©O£¬Í¬±ÈÉÏÉý5.9%¡£ 2.È«ÊÐÉÌƷסլȥ¿â´æÖÜÆÚ½µÖÁ8.33¸öÔ¡£½ØÖÁ11Ô£¬È«ÊÐÉÌƷסլ¿â´æÃæ»ý253.39Íòƽ·½Ã×£¬¿â´æ½ÏÈ¥Äêµ×Ͻµ63.17Íò©O£¬Ïû»¯ÖÜÆÚ8.33¸öÔ£¬½ÏÈ¥Äêµ×¼õÉÙ2.05¸öÔ¡£ Èý¡¢2017Äê11Ô·¿µØ²úÒªÎÅ --11ÔÂ23ÈÕ£¬ÊÐί¡¢ÊÐÕþ¸®ÕÙ¿ªÈ«ÊÐάÎȹ¤×÷µçÊӵ绰»á¡£ÊÐίÊé¼Ç¡¢ÊÐÈË´ó³£Î¯»áÖ÷Èζ¡Ð¡Ç¿£¬ÊÐί¸±Êé¼Ç¡¢Êг¤ÍõÔ¶º×Õë¶ÔÉæ·¿ÁìÓòÌÖн¡¢ÌÖ·¿¡¢ÌÖÖ¤µÈÎÊÌâÌá³öÃ÷È·ÒªÇó£ºËêÄ©Äê³õ£¬Ö÷¹Ü²¿ÃÅÒª¶ÔÕÕÎÊÌ⣬ÈÏÕæÊáÀí£¬¼¯ÖÐÑо¿£¬×ÅÁ¦»¯½â¡£ --11ÔÂ17ÈÕ£¬ÊÐίÊé¼Ç¡¢ÊÐÈË´ó³£Î¯»áÖ÷Èζ¡Ð¡Ç¿£¬ÊÐί¸±Êé¼Ç¡¢Êг¤ÍõÔ¶º×»á¼û¹ú¼Ò¿ª·¢ÒøÐкþ±±·ÖÐÐÐг¤ÁºÇì¿­Ò»ÐУ¬Ë«·½¾Í½øÒ»²½É½ðÈÚÕ½ÂÔºÏ×÷¡¢ÖúÍÆÏÌÄþÂÌÉ«áÈÆðµÈ½øÐÐÁË×ù̸½»Á÷¡£ÊÐÁìµ¼ºÎ¿ªÎÄ¡¢ÕÅ·½Ê¤¡¢Îâ¸ÕµÈ²Î¼Ó×ù̸¡£ÁºÇì¿­Ò»ÐÐʵµØ²é¿´Á˶þµç»úƬÇøÅï¸ÄÏîÄ¿£¬¶ÔÎÒÊеÄÅï¸Ä¹¤×÷ºÏÓèÁ˳ä·Ö¿Ï¶¨¡£ÁºÇì¿­±íʾ¹ú¿ªÐкþ±±·ÖÐÐÓÐÐÅÐÄ¡¢ÓоöÐļÌÐø´´ÐÂÈÚ×Êƽ̨ģʽ£¬½«½øÒ»²½ÓÃÕæ½ð°×ÒøÒÔ¸ü¼ÓÁé»îµÄ·½Ê½ÍƳö¸ü¶à¸üºÃµÄ·þÎñ£¬ÎªÏÌÄþµÄ¾­¼Ã·¢Õ¹ºÍÃñÉú¸ÄÉÆÌṩ¸ü´óµÄÖ§³ÖºÍ°ïÖú£¬ÊµÏÖ¹²Ó®·¢Õ¹¡£ --11ÔÂ27ÈÕ£¬Ê¡Õþ¸®ÕÙ¿ª×¡½¨ÁìÓò°²È«Éú²úµçÊӵ绰»á¡£»áºó£¬¸±Êг¤Îâ¸Õ¾ÍÂäʵʡÕþ¸®»áÒ龫Éñ£¬¿ªÕ¹È«ÊÐס½¨ÁìÓò°²È«Éú²ú´óÅŲ鹤×÷×öÁËÈ«Ãæ°²ÅŲ¿Êð¡£ --11ÔÂ28ÈÕÉÏÎ磬¸±Êг¤Îâ¸ÕÖ÷³ÖÕÙ¿ªÊгÇÇøÅﻧÇø¸ÄÔ칤×÷רÌâ»áÒ飬¾ÍÅï¸ÄÍƽø¹¤×÷ÖеÄÓйØÎÊÌâ½øÐÐÁËÌÖÂÛÑо¿¡£ --11ÔÂ29ÈÕÉÏÎ磬ʡũ·¢ÐÐ×éÖ¯µÄ¶õ¶«Æ¬ÇøÅï¸ÄÈÚ×Ê»áÔÚÏÌÄþ±Ì¹ðÔ°ÕÙ¿ª£¬¸±Êг¤Îâ¸ÕÓëʡס·¿±£ÕϾָ±¾Ö³¤Èî±ó¡¢Ê¡Å©·¢Ðкþ±±Ê¡·ÖÐи±Ðг¤ÎâµÇ·Ò³öϯ»áÒé²¢×÷ÁËÖØÒª½²»°¡£ --11ÔÂ29ÈÕÏÂÎ磬¸±Êг¤Îâ¸Õµ÷ÑÐÁËÏÌ°²Çø×é֯ʵʩµÄ´óî²Îå×éºÍͬÐÄ·ƬÇøµÈÅï¸ÄÏîÄ¿£¬ÓëÒ»Ïß¹¤×÷ÈËÔ±Éî¶È½»Á÷£¬Á˽âÏîĿʵ¼Ê½øÕ¹¼°´æÔÚÀ§ÄÑ¡£ÎâÊг¤ÒªÇó£¬ÏÌ°²ÇøÕþ¸®ÒªÓëÊÐÕþ¸®±£³Ö¸ß¶ÈÒ»Ö£¬¼á¶¨²»ÒÆÍÆÐлõ±Ò»¯²¹³¥°²Ö÷½Ê½£¬Ñϸñ¿ØÎ¥²ðÎ¥¡£ --11ÔÂ20ÈÕÖÁ21ÈÕ£¬Ê¡Éó¼ÆÌü¡¢Ê¡×¡½¨ÌüÁªºÏµ÷ÑÐ×鸰³çÑôÏØ¿ªÕ¹2017Äê±£ÕÏÐÔ°²¾Ó¹¤³ÌÉó¼ÆÇ°ÆÚµ÷Ñй¤×÷¡£µ÷ÑÐ×éͨ¹ýÌý»ã±¨¡¢²ę́ÕË¡¢ÎÊÎÊÌâµÄ·½Ê½£¬Éó¼Æµ÷ÑÐÁ˳çÑôÏØ2007Äê-2017Äê±£ÕÏÐÔ°²¾Ó¹¤³ÌµÄʵʩÇé¿ö¡£ --11ÔÂ10ÈÕ£¬Êз¿¹Ü¾ÖÓëÖйú½¨ÉèÒøÐÐÏÌÄþ·ÖÐÐÇ©¶©´î½¨·¿ÎÝ×âÁÞ¹ÜÀíƽ̨սÂÔºÏ×÷ЭÒé¡£
ÏÌÄþ·¿²úÍø¹Ù·½»ðÈÈQQȺ£º116807076
 

ÏÌÄþ·¿²úÍøÉùÃ÷£º·²×¢Ã÷¡°À´Ô´£ºÏÌÄþ·¿²úÍø¡±µÄËùÓÐÎÄ×ÖͼƬµÈ×ÊÁÏ£¬°æȨ¾ùÊôÏÌÄþ·¿²úÍøËùÓУ¬×ªÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£»ÎÄÕÂÄÚÈݽö¹©²Î¿¼£¬²»´ú±íÏÌÄþ·¿²úÍøÔÞͬÆä¹Ûµã¡£

¸ü¶à×ÊѶÇë¼ÌÐø¹Ø×¢ÏÌÄþ·¿²úÍø http://www.0715fc.com

Â¥ÅÌÃû£º ÐÕÃû£º ÊÖ»ú£º
¿´ÍêÕâƪÎÄÕºóÄúµÄ¸ÐÊÜÊÇ£º
Êý¾Ýͳ¼ÆÖУ¬ÇëÉԵȣ¡
ÔÚÏß×Éѯ
 1. СÍõ
 2. СÍõ
 3. Сãå
lifa222